Takseringsfaget

Takseringsfaget er et omfattende fag. Det bygger på en faglig tung plattform som er fylt opp med mengder av erfaringer. 
Som bransje er det viktig at takstmannes erfaringer bringes videre og ut til de andre takstmennene. Slik kan vi utvikle oss fra å 
være gode til å bli meget gode og vi vil som bransje kunne fremstå mer samstemte. 

Taksering er avledet av det latinske ordet ”taxare”. En ordbok, latin til engelsk, oversetter ordet slik:

-Taxare: appraise, estimate, rate.. Med andre ord å verdisette, anslå eller rangere-

Den norske tradisjonen har i mye større grad enn det vi ser i andre land trukket inn byggtekniske vurderinger, altså ingeniørfaget. 
En kommer imidlertid ikke bort fra at i utgangspunktet så er taksering et verdisettingsspørsmål, altså mikroøkonomi. 
Takseringsfaget er derfor, også i Norge, i ferd med å ta opp i seg vesentlig mye mer enn det, for oss, tradisjonelle innen det 
byggtekniske. Vi vil se det på hvordan den fremtidige utdanningen av takstmenn vil utvikle seg, så vel som på fremtidens 
etterutdanning.

 

Likevel vil den faglige oppdateringen fortsette å adressere temaer som det byggfaglige, bransjeregler, NTF sine ulike retningslinjer, 
til hjelpemidler og linker som kan lette takstmannens hverdag. Vi kommer ikke bort fra at vi i Norge, med vesentlig mindre press på 
priser og verdier, fortsatt må ta svært mye hensyn til nettopp de byggtekniske forholdene.

Noe forenklet kan en si at takstmannstjenestene er inndelt etter oppdragstype og objekt. For eksempel en Verditakst (oppdragstype) 
av en Næringseiendom (objekt). Takseringsfagets utfordringer ligger på begge områder. Verditaksten krever kunnskap innen 
bestemte metoder som sammenlignende taksering, kontantstrømsanalyser og kostnadsberegninger (teknisk verdi). 
Næringseiendommen krever teknisk kompetanse innen en rekke områder for å kunne registrere og vurdere de tekniske 
omstendighetene ved objektet som er relevante for oppdraget.

Disse sidene vil kontinuerlig bli tilført informasjon innen takseringsfaget og, når det er relevant, få nye underpunkt med spesifikk 
informasjon om spesielle områder.